Artikel 33

Bronvermelding: mvdb. (2008, november donderdag ). steeds meer studenten doen een beroep op leefloon. de morgen , p. 1.

Steeds meer studenten doen een beroep op leefloon

Steeds meer Vlaamse jongeren kloppen bij het OCMW aan voor een leefloon om te studeren. In 2002 waren het er op maandbasis iets meer dan 700; voor 2008 zijn het er voorlopig op maandbasis gemiddeld zowat 1.500.

Nathalie Debast, stafmedewerker OCMW-wetgeving van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), benadrukt dat niet elke student zomaar aanspraak kan maken op een leefloon. Er zijn serieuze voorwaarden aan gekoppeld.

In Wallonië en Duitstalig België namen de OCMW's in 2008 6.068 studenten voor hun rekening, tegenover 3.866 zes jaar daarvoor. In Vlaanderen liggen de cijfers een stuk lager, maar ook hier is de stijgende tendens duidelijk.

Niet alleen uit kansarme milieus
Volgens Debast waren er voor 2002 ook al studenten die toen gebruikmaakten van het bestaansminimum. In 2002 kwam er echter de leefloonwet, waarbij de studenten als een specifieke groep werden benaderd. Jongeren die leven van een uitkering van het OCMW, komen niet alleen uit kansarme milieus. Het kan ook gaan om jongeren die gebroken hebben met thuis en hun familie.

"De Vlaamse OCMW's zijn best streng om aan studenten een leefloon toe te kennen", stelt Debast. De leefloonwet gaat uit van het principe dat iedereen moet kunnen werken, tenzij dat om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan. Voor studenten wordt dus een uitzondering gemaakt, en het is aan het plaatselijke OCMW om te bepalen of het studies als billijkheidsreden aanvaardt.

Studies ernstig nemen
Om een leefloon toegekend te krijgen, zullen de studies in elk geval de kansen op de arbeidsmarkt en de integratie in het maatschappelijk leven moeten bevorderen. De student zal zich ook moeten engageren om zijn studies ernstig te nemen en alle inspanningen te doen om te slagen. De plaatselijke OCMW's bekijken geval per geval. "Er gebeurt een grondige screening alvorens een student een leefloon toegekend krijgt", zegt Debast nog. (belga/mvdb)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License