Bibliografie van referenties

Referenties van uit de artikels

 • Acker van, J., Meisjes zonder kansen? Opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat, 1980a (orthoreeks).
 • Acker van, J., Van problematisch gezin naar problematische hulpverlening, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1980b, 3,I33-142
 • ADAM, B.D. ‘Inferiorization and ‘self-esteem’’. Social Psychology, 1978
 • Adriani, P., Smit, M.(1998). Verlies, geweld en acculturatie in het leven van jeugdige vluchtelingen. Comenius, 18, 219-236
 • Ahmad, B.1989; Child care and ethnic minorities. In B. Kahan (Ed.), Child care research, policy and practice (p. 152-168). London: Hodder & Stoughton.
 • Akhtar, S. (1995). A third individuation: immigration, identity, and the psychoanalytic process. The journal of American Psychoanalytic Association, 43, 1051-1084.
 • BAGLEY, C. ‘Self-esteem as a pivotal concept in race and ethnic relations’. In: C.Bagley-Marrett & C. Leggon (eds.), Research in race and ethnic relations. Vol 1. Greenwich Connecticut: Jai Press, 1979
 • Bakker, K., Ter Bogt, T.& De Waal, M. (1993). Opgroeien in Nederland. Amersfoort/Utrecht: Academische Uitgeverij/NIZW.
 • Ban, R., 1993; Black and white child ware careers: A different reality. In P.
 • BIJSTRA, J. O., OOSTRA, L, Sociale vaardigheden van adolescenten in kaart gebracht, In: Kind en Adolescent, jg. 16, nr. 5, 1995.*
 • Blomme J.Het vevolgings- en afhandelingsbeleid in jeugdzaken: Een multivariate analyse, tijdschrift voor criminologie, 1981, 23, 87-100.
 • Blos, P. (1967). The second individuation process of adolescence. Psychoanalytic study of the child, 22, 162-187
 • Böcker, A. (1994). Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheidszorg. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Boer,F. (1997). Elk kind maakt zijn eigen vader en moeder, leiden: Rijksuniversiteit Leiden.*
 • Bogaart, P. v. (1989). Instrumentarium voor programma-evaluatie in de residentiële jeugdhulpverening: de COM-UV. Betrouwbaarheid en validiteit. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ).
 • Bonovitz, J.M. (2004). The child immigrant. The american Journal of Psychoanalysis, 64, 2, 129-141.
 • Brouwer, K., Wiersma, E.(1996). Delinquent gedrag onder alleenstaande minderjarige asielzoekers: een probleem? Den Haag: WODC.
 • Brouwer, L, Lalmahomed, B & Josias. H.(1992). Andere tijden, andere meiden: een onderzoek naar het weglopen van Marokkanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel.
 • Defence for Childeren International.(1996). Ama’s in de knel. Commentaar op de nieuwe beleidsvoornemens ten aanzien van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Amsterdam: Defence for Childeren International.
 • Dekovic, M., Groenendaal, J.H.A., & Gerrits, L.A.W.(1996). Persoonskenmerken van ouders, cognities over opvoeding en beleving van opvoeding. In J. Rispens, J.M.A. Hermans, & W. H. J.
 • DEKOVIC, M., GROENENDAAL, J. H. A., NOOM, M. J., Theoretisch kader en opzet van onderzoek, In: Opvoeden in Nederland, jg. 5, 1996.
 • De Zwart, W.M., Stam, H., & Kuipers, S. B. M.(1997). Kerngegevens. Roken, drinken, druggebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar. Utrecht: Trimbosinstituut.
 • Du Bois-Reymond, M. (1992). Jongeren op weg naar volwassenheid. Groningen: Wolters-Noord-hoff.*
 • Eldering & Knorth, 1997; Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijkse leven. Kind en Adolescent, 18, 2-14.*
 • Emery, R.E en D. Marcholin II, an applied behavior analysis of delinquency: the irrelevance of revelant behavior, American psychologist.
 • Erikson, E.H. (1971). Identiteit, jeugd en crisis. Utrecht: Het spectrum.*
 • Gerris, J. R. M. (1989). Gezinsonderzoek: Een multidisciplinair werkterrein op weg naar een interdisciplinaire benadering. Gezin, 1, 25- 31.
 • GERRITS , L. A, DEKOVIC, M., Opvoeden, In: Opvoeden in Nederland, jg. 13, 1996.
 • Junger, M & Polder, W. (1991). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II. Arnhem: Gouda Quint/WODC.*
 • KAPLAN, H.B. ‘Prevalence of the self-esteem motive.’ In: M.Rosenberg & H.B. Kaplan (eds), Social psychology of the self-concept. Arlington Heights: Harlan Dadvidson, 1982
 • Kienhorst, C., De Wilde, E., Van den Bout, J., & Diekstra, R. (1990). Psychometrische eigenschappen van een aantal zelfrapportage-vragenlijsten over’(on)welbevinden’. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 45, 124-133
 • Kinderrechtencollectief **(1997). Children’s rights as a mirror of Dutch society. Amsterdam: Defence for Children International.
 • Knorth, E.J. & Eldering, L.(1996). Residentiële zorg voor allochtone jongeren. Aantalen, problematiek, plaatsing en hulpverlening. Kind en adolescent.*
 • Knorth & Smit, 1995; A systematic approach to residential care. In M.J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (p. 171-188). Aldershot: Avebury/Arena .
 • Liebkind, K.(1996). Acculturation, identity, and stress. Journal of cross-cultural psychology, 2, 161-180.
 • Loevinger, J.** (1997). Stages of personality development. Handbook of personality psychology, 199-208.
 • LONG, B.H. ‘Critique of ‘self-perceptions of culturally-disadvantaged children’ by Soaras and Soares. American Educational Research Journal. 1969
 • Marsh & J. Triseliotis (Eds.), Preventikon and reunification in child care (p. 54-68). London: Batsford.
 • MCCREARY-JUHASZ, A. ‘Measuring self-esteem in early adolescents’. Adolescence. 1985
 • MEAD, G.H. ‘Mind, self and society’. Chicago: University of Chicago Press, 1934
 • Meeus(Red.), Opvoeden in Nederland (pp. 70 – 94). Assen: Van Gorcum.
 • MEEUS, W., Ouders en leeftijdgenoten in het persoonlijk netwerk van jongeren, In: Pedagogisch tijdschrift, jg. 15, nr. 25-38, 1990.
 • MEEUS, W., DEKOVIC, M., NOOM, M. J., Opvoeding en probleemgedrag in de adolescentie, In: Pedagogisch tijdschrift, jg. 21, nr. 325-340, 1996.*
 • Mesman Schultz, K. (1992). Zelfstandigheidstraining voor adolescenten. Een onderzoek naar de effecten van residentiële behandeling. Kind en Adolescent 13 , 133-143.*
 • Ministerie van Justitie(2000). Beleidsnota alleenstaande minderjarige asielzoekers. Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • Normen, C. H. (1990). Harmonisatie van normen op het terrein van de jeugdhulpverlening. Deel 2: Uitwerking van hoofdlijnen voor daghulp en dag-en nachthulp; Hoofdlijnen voor preventieve en ambulate voorzieningen en pleegzorg. Den Haag: Distributiecentrum DOP.
 • Normen, C. H. (1991). Harmonisatie van normen op het terrein van de jeugdhulpverlening. Deel 3: Eindadvies. Den Haag: Distributiecentrum DOP.
 • Petersen, A.C., Silbereisen, R.K. & Sorensen, S. (1992). Adolescent development: a global perspective. Adolescence, careers and cultures, 3-34. Berlin/New York: Wlater de Gruyter.
 • Ploeg, J. v. (1995). Ambulante hulp aan jeugdigen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34 , 546-560.*
 • Rijnders, R.J.P. (2002). De rol van therapeut in de behandeling van getruamatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Culturen binnen psychiatriemuren: geestelijke gezondheisdzorg in een multiculturele smaenleving, 167-176. Amsterdam: Boom.
 • Riksen- Walraven, J. M. A. (1989). Meten in perspectief. Een levensloopmodel als achtergrond bij het meten en beïnvloeden van gedrag en interacties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28, 16-23
 • ROSENBERG, M. ‘Society and the adolescent self-image’. New Yersey: Princeton, 1965
 • ROSENBERG, M. ‘Conceiving the self’. New York: Basic Books, 1979
 • ROSENBERG, M. ‘Self-concept and psychological well-being in adolescence’. In: R.L. Leahy (ed.), The development of the self. New York: Academic Press, 1985
 • Scherpenzeel, W., 1985; Problemen die zich voordoen bij behandeling van allochtone kinderen in een ZIB-instituut. In J.E. Rink, T. Roggen & D. Pinto (Red.), Interculturele orthopedagogiek; analyse van verschillende opvoedings- en begeleidingssituaties (p. 151,185). Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Slot, W., & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competentiemodel en gezinsgerichte hulpverlening. Jeugd en Samenleving 1, 3-19
 • Smit, M. (1997) Ama’s in Nederland. Redenen voor de vlucht, asielprocedure en overgang naar zelfstandigheid. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek, Rijks Universiteit Leiden.
 • Smit, M.(1998). De komst van alleenstaande minderjarige asielzoekers en hun asielprocedure. Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht, 20, 174-180.
 • SMITH, E.M.J. ‘Ethnic minorities: life stress, social support and mental health issues’. The Counseling Psychologist, 1985
 • Stehno, S.M., 1982; Differential treatment of minority children in service systems. Social Work, 27, 39-45.
 • Taylor D. en S. Alpert, Continuity and support following residential treatment. New York: Child Welfare League of America, 1973.
 • Van den Boom, D.(1996). Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek: een vreemd huwelijk? Nederlands Tijdschrift voor opvoeding, Vorming en Onderwijs, 12; 214-225
 • Van Kampen, J. (1996). De staat van jong Nederland. Utrecht: Stichting Jeugdinformatie Nederland.
 • Veer, G. van der (1993). Psychotherapy with refugees. Amsterdam: stichting voor culturele studies.
 • VERKUYTEN M. ‘Jongeren uit etnische minderheden en hun zelfwaardering’. In: Kind en Adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jg. 11, nr. 2, 1990*
 • Yperen, T. v. (1995). Elf instrumenten onder de loep. Registratie in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW Uitgeverij.*
 • Yperen, T. v. (1994). Registratie van problematiek bij jeugdigen. Kind en Adolescent, 15 , 73-89.*

Referenties van artikels uit tijdschriften

 • Andel, R. v.(2009, maart). 'De koningin wil dat het ieder kind in haar land goed gaat'. Kind en adolescent , p. 30.
 • Andree, V. (2009, 03). Meer helderheid, meer beroepstrots. Jeugd en Co , pp. 22-23.
 • Calmeyn, P. (2009). ADHD ontspoord! signaal, significant voor de professionele hulpverlener , jaargang 18, 68-69.
 • Coessens, F. (2000). Culturele verschillen en implicaties voor behandeling van migrantenkinderen. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 33, 12-18.
 • Desoete, A. (2009). Verhoogde kinderbijslag voor alle kinderen met een handicap. signaal, significant voor de professionele hulpverlener , 57-58.
 • Dijkshoorn, P.(2007, november). 'De case is gemanaged, maar wordt de zorg ook beter?'. Kind en adolescent , pp. 166-169.
 • Fermont, I. (2009 , mei). 'Participatie van inburgeraars, daar gaat het om'. Divers: Tijdschrift over etnische-culturele diversiteit, pp. 7-9.
 • Goorhuis-Brouwer, S.M. (2007). Taalachterstanden op jonge leeftijd en de effecten van therapie. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener, 60, 2-8.
 • Ignace Fermont, P. J. (2009, mei). Interculturaliseren: tijd voor een concrete actie. Divers: tijdschrift over etnische-culture diversiteit , pp. 10-12.
 • Kooijman, H. (2009, 03). Eerst hulpverlenen, dan allochtoon. Jeugd en Co , pp. 8-11.
 • Maesschalck, P. D. (2008). Buurstsport geeft ziel aan het plein: "het dorp, ik weet nog hoe het was …". Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten , 9e jaargang, 129-132.
 • Maria Bouverne- De Bie, D. R. (2009). Reflectie: de pedagogische tik een pleidooi voor welke opvoeding. Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten , 10e jaargang, 35-40.
 • Wijk van, B., De jongerenwerker, tolk van de straat. In: YPEREN VAN T., Jeugd en co: Kennis. Voor professionals in de jeugdsector, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2008
 • Wieringen van, J., Gezondheid allochtone jeugd vraagt soms om extra aandacht. In: YPEREN VAN T., Jeugd en co: Kennis. Voor professionals in de jeugdsector, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2008

Legende
*= aanwezig in de bibliotheek van Katho Campus Kortrijk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License