Politieke Partijen

SP – Sociale Partij Bron

Standpunt Integratie

Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel allochtonen hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan.
Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd. Om een kans in Nederland te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen.
Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’.
Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten Bron
De Vlaamse liberalen zijn tegen migrantenstemrecht. Niet omdat ze niet willen dat migranten gaan stemmen, maar omdat ze zo'n wet overbodig vinden. Overbodig, zo zeggen ze, omdat die migranten die willen gaan stemmen, heel makkelijk Belg kunnen worden, en dus, net als alle andere Belgen, kunnen stemmen. Simpel toch?
De redenering is dat integratie van kapitaal belang is voor migranten die zich definitief vestigen in ons land (in tegenstelling tot degenen die even komen "schuilen" tegen wat er ook in hun thuisland aan de gang moge zijn). Door de migrant in kwestie te naturaliseren, heeft hij in een klap dezelfde rechten en plichten als de geboren Belgen. Zo is er geen uitzonderingsregeling nodig, en kan men vasthouden aan het principe "één Belg, één stem".

CD&V- Christen-Democratisch en Vlaams Bron

De CD&V heeft in het weekend van 29 september de knoop doorgehakt. Op het vernieuwingscongres is na een hele hoop gekibbel eindelijk beslist dat de christen-democraten tégen migrantenstemrecht zijn. De idee is dat je, om te mogen stemmen, geïntegreerd met zijn. Dat houdt in dat je onder andere de taal van de streek spreekt. Maar als je geïntegreerd bent, is er geen reden om niet Belg te worden. En in dat geval mag je uiteraard gaan stemmen;meer nog, je moét gaan stemmen.
Dus, migrantenstemrecht is voor niets nodig. Hierin volgen ze dus de VLD. Maar de CVP gaat verder dan de VLD. Wat betreft die verwerving van de Belgische nationaliteit, vindt "christen-democratisch en Vlaams" dat er strengere eisen moeten worden gesteld dan nu het geval is.
Ook al is er nu (eindelijk) een officieel standpunt, de eensgezindheid is er nog niet. Vele CD&V'ers, vooral binnen jongerenbeweging, zijn voor het migrantenstemrecht gewonnen. De vraag is nu in hoeverre de trouw aan de beslissing van het congres zal overwegen op het persoonlijke standpunt.

Groen! Bron
Groen! wil een humaan asielbeleid met rechtszekere en transparante procedures. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen die bescherming nodig hebben die ook krijgen. Groen! wil een openbare evaluatie van de opvangwet, uitvoeringsbesluiten en opvangpraktijken. Minderjarigen mogen onder geen beding opgesloten worden in een gesloten centrum. Groen! wil ook objectieve criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren vastleggen in de wet. Tenslotte zijn we voorstander van een beter systeem van legale migratie.

Open VLD Bron
standpunt: Sociale zaken en Welzijn

Open VLD zegt dat geen enkele samenleving welvarend is aangezien er mensen in armoede leven, ziek of invalide zijn, mensen met veel minder middelen, … Daarom ziet open VLD het als kerntaak van de overheid om iedereen gelijke kansen te geven. Hiermee bedoeld met het uitbreiden en verankeren van een sterke en brede sociale zekerheid. Men moet afstappen van het beleid om mensen enkel monetaire ondersteuning te bieden, maar dat er moet worden geïnvesteerd in de mensen en de talenten die ze bezitten.
Zo moeten mensen bestaanszeker zijn, een baan vinden, voor zichzelf instaan, vooruitgang boeken. Een sociale zekerheid moet de mensen ondersteunen die hulp behoeven, maar tegelijk alle mensen maximale kansen bieden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

N-VA Bron
De N-VA wil in Vlaanderen vorm geven aan een humanitair nationalisme. In een wereld waar steeds meer zekerheden verdwijnen, wil de N-VA elke Vlaming een warm en veilig nest bieden, binnen een gemeenschap van vrije Vlamingen. Zij beantwoorden sociale, economische en ecologische vraagstukken zonder linkse of rechtse ideologische oogkleppen. Ze streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa. Kortom, de N-VA is een partij van en voor zes miljoen Vlamingen. De belangen van allochtonen zullen zij dus nooit verdedigen.

Sp.a. Bron
Wat willen we doen aan de hoge werkloosheid onder allochtonen?
Discriminatie bij aanwerving en op de werkvloer kan niet door de beugel. Tegelijk willen we ook investeren in opleidingen en mensen stimuleren taal- en andere opleidingen te volgen.
Daarnaast denken we aan speciale banenplannen voor kansengroepen en willen we bedrijven engageren om diversiteitsplannen uit te werken. Zo willen we werken aan ‘een wil om te werken’ én aan ‘een wil om tewerk te stellen’.
Slechts als de kracht van diversiteit tot op de werkvloer doordringt, kan de negatieve spiraal bij jonge allochtonen verdwijnen. Dat moet, want heel de samenleving draagt er de negatieve gevolgen van. We kunnen het ons gewoon niet meer veroorloven om een groot deel van ons menselijk kapitaal onder- of onbenut te laten.

Lijst Dedecker Bron
Standpunt Jeugd

Een goed uitgebouwd jeugdbeleid is belangrijk voor de ganse samenleving, niet alleen omdat het jongeren de kans biedt om op een constructieve manier hun jong-zijn te beleven, maar ook omdat het integraal deel uitmaakt van het zo belangrijke integratie-, overlast- en veiligheidsbeleid. Een jongere moet kunnen rekenen op een goede maatschappelijke ondersteuning bij zijn ontwikkeling waarbij hij/zij leert dat hij/zij niet alleen rechten maar ook verantwoordelijkheden en plichten heeft. De ouders of voogden hebben uiteraard de eerste en belangrijkste opdracht. Zij zijn het primaire rolmodel. Maar de samenleving moet ouders een handje toesteken. Daar moet dus de noodzakelijke gemeenschapsfinanciering tegenover staan. Een goed uitgebalanceerd jeugdbeleid laat jongeren toe actief te betrekken bij de samenleving. Jongeren moeten voor de beleidsinvulling als eersten geraadpleegd worden. Er mag geen sprake zijn van segregatie of positieve discriminatie. Een jongere is een jongere. Bij alle beleidsbeslissingen op vlak van ruimtelijke ordening, sport, onderwijs, enz. moet de weerslag op het jeugdbeleid in kaart worden gebracht. Jongerencriminaliteit is een zeer specifiek probleem. Naast repressie is preventie van groot belang. Het jeugdbeleid – dat ook gericht moet zijn tot “oudere” jongeren – en het onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol.

Vlaams Belang Bron

Streng vreemdelingenbeleid
De Snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht moeten worden afgeschaft. Er moet een waterdichte immigratiestop komen en asielmisbruik, illegalen en misbruik van gezinshereniging moeten streng worden aangepakt. Inburgering wordt verplicht.

Meer gezin
De fiscale benadeling voor gehuwden moet verdwijnen, en er moet een gezinsvriendelijk beleid worden gevoerd dat gebaseerd is op de invoering van een opvoedersloon. Er moet betaalbare en kwalitatieve kinderopvang komen, een gelijkschakeling van de kinderbijslagen, en het recht op leven moet gevrijwaard worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License