Synthese tekst Jolien Debaere

Artikel 'Jongeren uit etnische minderheden en hun zelfwaardering'

In dit artikel wordt het onderzoeksgegeven dat jongeren uit etnische minderheden een lagere zelfwaardering hebben
dan jongeren die niet tot een etnische minderheid behoren, inhoudelijk verklaard.

Daartoe wordt aangesloten bij de volgende drie principes: reflected appraisal, sociale vergelijk en zelf-attributie.
Geconcludeerd wordt dat er te weinig oog is voor het eigen perspectief en referentiekader van jongeren uit etnische minderheden.

Powerpoint artikel

«Synthese tekst Mieke Alvoet Synthese tekst Sarah Carpentier»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License