T Lampke

HERSTELLINGSKRITIEK

De herstellingskritiek gaat na of informatiebronnen in hun juiste, originele, versie tot ons komen. Dat geldt voor oude vervalste of aangepaste documenten of valse schilderijen, maar ook voor gemanipuleerd beeldmateriaal, websites of e-mails.

2. OORSPRONGSKRITIEK

De oorsprongskritiek gaat na of de informatie betrouwbaar en controleerbaar is en stel zich de vraag: wat is de oorsprong van deze uitspraak.

•Is de informatie betrouwbaar en controleerbaar? ja, je kan met iedereen contact opnemen die op de site vermeld staat. het is een officiële organisatie dus goed betrouwbaar
•Wie is de maker van de pagina? Onbekend
•Is er een redactionele controle? Onbekend
•Wordt er verwezen naar de bronnen of plagieert men?Er wordt telkens verwezen naar de bronnen
•Welke bronnen zijn er: krantenartikels,foto's, literatuur, ooggetuigen, nieuwsbrieven, tijdschriften

3. INTERPRETATIEKRITIEK

De interpretatiekritiek bekijkt de inhoud van de tekst en hoe de auteur hiermee omgaat.

•Stelt de auteur de informatie redelijk voor? Ja, het is zeer overzichtelijk opgesteld
•Draagt hij voldoende en redelijke argumenten aan? Ja
•Zorgt hij voor een evenwicht tussen pro’s en contra’s? Ja
•Neemt de auteur een standpunt in? Welk? Nee, hij neemt geen enkel standpunt in
•Presenteert de auteur dat standpunt als een mening [ik denk…] of een feit [gebeurtenis, proces of situatie]? Neen
•Nuanceert de auteur of praat hij in zwart wit termen, clichés of stereotypen? neen
•Is het verhaal niet overdreven, opgeklopt, verfraaid, ontkend? Is er een correcte selectie van argumenten en feiten? Ja
•Worden kritieken van de tegenpartij weerlegd? Neen

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

•Op welke manier is de auteur betrokken partij? Hij heeft enkel info terug op de site
•In welk opzicht is de problematiek belangrijk voor de auteur? Hij kan zelf werken met kinderen, of eigenaar zijn van een kinderopvang.
•Is de auteur een deskundige inzake de materie? Onbekend
•Kan de auteur met inzicht en voorkennis rapporteren? Onbekend

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

•Zijn er gegevens die de auteur bewust niet belicht of achterhoudt? Neen
•Liegt hij bewust? Wil de auteur misleiden? Neen1

Footnotes
aantal woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License