Trefwoordenlijst

Moeilijke woorden en definities

 • Acculturatie: cultuurverandering
 • Acculturatie: na immigratie in een samenleving met een andere cultuur ontwikkelt zich een proces van cultuurverandering.
 • Acculturatieproblemen: het proces waarbij cultuur van de ene groep wordt overgenomen door de andere groep
 • Additieve modellen:Toevoegingsmodellen
 • Adequaat: overeenkomstig, gelijkwaardig
 • Ambivalente: tegenstrijdig (bijvoorbeeld, ambivalente gevoelens t.o.v. het onderwijs)
 • Ambivalentie:met twee verschillende waarden of mogelijkheden
 • Aspirantie: ambitie
 • Assimilatie: gelijkmaking, aanpassing
 • Autoritaire controle: Controle van bovenaf
 • Autonomie: zelfbestuur
 • Black box van de residentiële hulpverlening: een van de moeilijkste punten bij de tehuisopvoeding is de naar verhouding geringe kennis over datgene wat in het tehuis gebeurt. Daarmee wordt gedoeld op de beperkte mate waarin we zicht hebben op de middelen en methoden die ingezet worden om de problemen op te lossen, en op de werking van deze methoden.
 • Causaal verband:Oorzakelijk verband
 • Cognitieve veranderingen: Veranderingen met betrekking op het denkproces
 • Cohesie: aantrekkingskracht, samenhang
 • Conceptuele modellen:model van het object-systeem (universe of discourse) zoals dit in een gegevensbank moet worden afgebeeld; het bevat beschrijvingen van de typen van objecten, relaties en beweringen over hen waaraan een valide gegevensverzameling moet voldoen
 • Conformeren:Je gedragen naar de omstandigheden, vb: hij wil zich niet aan de anderen conformeren
 • Configuraties: aanduiding voor de mogelijkheden tot het combineren van afzonderlijke apparatuur -eenheden tot een werkbaar geheel
 • Consistentie: De goede samenhang
 • Consultatie: bezoek, medisch, therapeutisch, …
 • Copingstrategieën: Allereerst is er de emotiegerichte copingstrategie. Mensen die deze strategie hanteren hebben de neiging emotioneel op situaties te reageren. Daarnaast bestaat de probleemgerichte copingstrategie. Mensen die deze strategie volgen, pogen voor elk probleem direct een oplossing te zoeken.
 • Criteriumvariabelen: Bvb de Rosenberg self-esteem scale, houdt verband met maten voor depressiviteit, diverse psychofysiologische en psychische indicatoren van angst, probleemoplossend vermogen en ook gedragsmaten zoals participatie in vriendenkring en leiderschapsgedrag.
 • Cross-culturele psychologie: Zoekt naar verbanden en/of verschillen tussen bepaalde culturen in de wereld.
 • Culturele factoren: Jongeren uit etnische minderheden groeien op in een land waar een andere taal wordt gesproken en waar andere culturele gebruiken en tradities bestaan.
 • De revue:Vorm van onderhoudend theater, bestaande uit een snelle opeenvolging van korte onderdelen van verschillende aard, zoals zang, dans, sketches, conférences e.d. die geen onderlinge samenhang hoeven te hebben, maar doorgaans van een vrolijke of komische aard zijn. Een belangrijk aspect is de aankleding van de revue met veel schitter en glitter
 • Defensief positieve zelfwaardering: De persoon heeft een negatief beeld van zichzelf, terwijl hij dit niet erkent of moeite doet het voor anderen te verbergen.
 • Delinquentie : wie een politiek midrijf heeft gepleegd.
 • Delinquentie: criminaliteit
 • Descriptieve data:Beschrijvende data
 • Deviant: afwijking, koersverandering
 • Deviante leeftijdgenoten: In dezelfde leeftijdsgroep
 • Deviantie: gedrag dat niet conform is aan een bepaalde norm of geheel van normen, die door een significant aantal individuen van een gemeenschap of maatschappij wordt geaccepteerd
 • Een forse discrepantie: een groot onderling verschil, gebrek aan overeenstemming
 • Een significant verschil: Een belangrijk, veelbetekenend begrip
 • Empirisch onderzoek: Men probeert een zekere regelmaat te ontdekken in de waargenomen verschijnselen, om zo inzicht te krijgen en tot een algemeen geldende uitspraak te komen.
 • Empirische bevestiging = bevestiging na onderzoek
 • Epidemiologische studies: De leer en het ontstaan en het verloop van ziekten en plagen
 • Equilibrium:evenwicht
 • Expressieve doelen: ouder/kindrelatie, de vrijetijdsbesteding, de omgang met normen en de neiging tot weglopen
 • Externaliserend probleemgedrag = beleid van het gedrag die niet wordt meegenomen in een beslissing
 • Famille paternelle: de vader heeft de rol van (autoritair) gezinshoofd op zich genomen, maar de moeder behoudt een ondergeschikte positie, ook al is zij niet langer onderworpen aan haar schoonmoeder.
 • Geëxternaliseerde gedragsproblematiek: Naar buiten, op anderen, gerichte gedragsproblemen zoals ongehoorzaamheid, agressiviteit, vernielzucht, driftbuien
 • Gerelateerd: Verwant
 • Implementatie = invoeren van een nieuw systeem
 • Inadequaat: Niet passend, ongeschikt
 • Inconsequent: Onmogelijk, tegenstrijdig, strijdigheid, onlogisch
 • Inconsistent:onsamenhangend
 • Instrumentele doelen: onderwijs en praktische vaardigheden, verbale expressie
 • Interdependentie: ze zijn beiden afhankelijk van elkaar
 • Intern: Inwendig, inwonend
 • Internaliserend probleem gedrag = beleid van het gedrag die wordt meegenomen in een beslissing
 • interne consistentie = het uitgangspunt dat gegevens afkomstig van één bepaalde bron mogen niet met elkaar in tegenspraak mogen zijn
 • Intrapsychische problemen: Problemen met innerlijke eisen en behoeften
 • Inventarisatie: het opmaken van de inventaris
 • Klinische realiteit: Het geheel van iemands ‘… beliefs, expectations, norms, behaviors and communicative transactions associated with sickness (health) care seeking, practitioner-patient relationships, therapeutic activities, and evaluation of outcomes’ Belangrijk: de subjectieve verklaringen en opvattingen van de betrokkene
 • Leven-tussen-twee culturen: Jongeren leven in een bepaalde cultuur, die niet hun eigen cultuur is.
 • Longitudinaal project: bepaald soort wetenschappelijk project
 • Manifest plaatsingsmotief: Een duidelijk waarneembare reden voor de plaatsing
 • Marginalisering van allochtone jongeren: Proces waarbij personen of groepen in de marge van de samenleving terechtkomen, het niet meer meetellen
 • Marginalisering: verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen dat vaak gepaard gaat met een vermindering in maatschappelijke weerbaarheid en zelfvertrouwen.
 • Mediator: Lost geschillen op tussen twee partijen die een conflict hebben. Dat kan betrekking hebben op echtelijke scheidingen, geschillen tussen de directie…
 • Mediërende modellen:Bemiddelingsmodellen
 • Mediëren: Bemiddelen, een bemiddeling
 • Modererende modellen:Beperkingsmodellen
 • Multidisciplinair: waarbij mee vakken of taken van de wetenschap betrokken zijn
 • Onderworpenheid: gebondenheid, ootmoed, subjectie, nederigheid, onderdanigheid, ondergeschiktheid
 • Operationaliseren: Abstracte concepten uit een theorie concreet formuleren en als meetbare grootheid definiëren.
 • Patrilineaire extended family: drie generaties van grootouders, gehuwde zoons en hun gezinnen.
 • Pedagogisch:opvoedkundig
 • Pedagogische onmacht:→ Pedagogiek = het verzorgen en grootbrengen van kinderen, met name in sociale, emotionele, intellectuele en morele zin.
 • Perceptie:De Wijze waarop je naar iets kijkt, kijk op iets objectiefs
 • Populatie: voor statistische doeleinden geselecteerde of bijeengebrachte groep individuen of zaken
 • Premigratie: Beweging van mensen die een bepaalde streek of een bepaald land verlaten om politieke, landbouwkundige of economische redenen dan wel wegens een natuurramp
 • Prevalentie: het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap of gebied, dat er op een bepaald ogenblik is, uitgedrukt bv. per 100.000 inwoners
 • Proximale factoren:De meest dichtliggende factoren
 • Psychometrische kwaliteit = de kwaliteit meten van het geestelijk vermogen
 • Psychopathologie :geestesziekte
 • Recidivisme: herhaling van een misdrijf
 • Reciprociteit: wederkerigheid
 • Repressief: onderdrukkend
 • Residentieel: de patiënt wordt ‘in de verzorgingsinstelling zelf’ opgevangen
 • Responsiviteit: antwoord bevattend
 • Restrictiviteit: beperkt
 • Scala: reeks, grote hoeveelheid
 • Segregatie: proces waarbij een bepaalde culturele groep zich afzondert van de rest van de maatschappij en samentrekt met andere mensen van soms dezelfde etniciteit.
 • Selectiviteit: selectief zijn
 • Self-report type: Het gaat om datgene wat mensen over zichzelf meedelen.
 • Sensitief: Instaat zijn om op een bepaalde prikkel te reageren. Gevoelig voor iets, overgevoelig
 • Seponeren: terzijde leggen
 • Siblingsrelaties: relatie met verwanten in de zin van broers en zussen
 • Significant = Een statistisch begrip dat betekent dat de kans dat een bepaald verschijnsel voorkomt groter is dan het toeval normaal gesproken wil.
 • Significant: niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol
 • Sociale cohesie: De samenhang tussen mensen in de gemeenschap, de sociale relatie tussen mensen
 • Sociale cohesie: sociale samenhang in de maatschappij
 • Sociale factoren: Dit zijn relatief ongunstige woonomstandigheden, laag sociaal-economisch milieu, lagere schoolopleidingen die jongeren uit etnische minderheden verhoudingsgewijs met minder goed gevolgd doorlopen waardoor veel van deze jongeren onvoldoende zijn toegerust om in de samenleving te functioneren, het veelal ontbreken van mogelijkheden om aansluiting te vinden bij en effectieve beïnvloeding van allerlei instanties.
 • Statusdelicten: delicten omtrent het maatschappelijk aanzien
 • Suïcidale: geneigd tot suicide, suicide: zelfmoord
 • Temperament: Het aangeboren deel van onze persoonlijkheid dat ons ertoe brengt op bepaalde stimulansen te reageren volgens bepaalde emotionele reactiepatronen, stemmingsveranderingen en gevoeligheidsniveaus.
 • Terdege: flink, degelijk
 • Zelfwaardering: Dit is een aspect dat het hele zelfconcept doordringt. Het heeft betrekking op de gevoelsmatige kant van het zelfconcept. Het betreft de positieve of negatieve houding die een persoon ten aanzien van zichzelf heeft. Het onderscheidt zich van het zelfbeeld, dat de cognitieve of kenniskant van het zelfconcept aanduidt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License